ALUMNI

Akansha Singh

(BBA 2011)

Aarti Saluja Sahani

(BBA 2009)

Meghna Gupta

(BBA 2002)

Bhavna Choudhary

(BBA 2002)

Avneet kaur

(BBA 2010)

Mokshada Singh

(BBA 2017)

Aishwarya Himanshu Singh

(Persuing LLB)